VISIO 2050

Välkommen att föreställa dig framtidens hållbara

BYGGDA MILJÖ

Den byggda miljön, dvs. byggnader, trafikleder och ledningsnät, orsakar cirka 40 % av världens och 30 % av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp förorsakas under hela livscykeln: i byggfasen, under driften och vid eventuell rivning. I Finland orsakar energiförbrukningen under drift, i vårt kalla klimat framförallt uppvärmning, 75% av den byggda miljöns växthusgasutsläpp.

Läs mer

I Finland har befolkningsutvecklingen under de senaste årtiondena varit starkt polariserad. Invånarantalet ökar i ett fåtal stadsområden, med ett stort behov av nybyggnation som följd, samtidigt som infrastrukturen i största delen av landet står underutnyttjad då invånarantalet krymper. Nybyggnation förbrukar mycket material och orsakar därför också mycket koldioxidutsläpp och annan skadlig miljöpåverkan. Cirka 15 % av koldioxidutsläppen i den byggda miljön hänger ihop med materialanvändningen i nybyggnation. Varje år används det till exempel i Finland en kubikmeter betong, som är det vanligaste byggmaterialet, per person. Nybyggnationen förorsakar så höga koldioxidutsläpp, att det tar årtionden innan utsläppen som helhet minskar då en gammal energislösande byggnad ersätt med en ny, mer energieffektiv.

Den byggda miljön påverkar vårt sätt att leva. Stadsstrukturen, stadsbilden och hur olika tjänster så som butiker eller fritidsaktiviteter är placerade påverkar hur enkelt och attraktivt det är att röra sig med kollektivtrafik, till fots eller cykel. Den byggda miljön påverkar även hur vi fördriver tiden och hur vi konsumerar, vilket i sin tur påverkar vårt koldioxidavtryck och vår materialkonsumtion.

Så här kan du delta:

 • Du kan välja vilka punkter du vill delta i.
 • På IDÉVÄGGEN kan du ge synpunkter på hurdan en hållbar framtid.
 • Ge ett VITSORD åt visionssammanfattningen.
 • DISKUTERA på slutet av sidan!
 • Sidorna fungerar bäst på dator.

  1/4 IDÉVÄGG

  Hur kunde framtidens byggda miljön te sig ur olika synvinklar? Skriv in dina idéer på tavlan här under.

  INSTRUKTIONER:

  SKRIV EN LAPP: Skriv in din åsikt i “message”-fältet uppe till höger på idéväggen. Tryck på “send”-knappen intill. Nu kommer din lapp upp på idéväggen. Flytta den dit du önskar.

  REDIGERA TEXTEN: Välj din lapp. Redigera texten i textfältet uppe till höger. Tryck till sist på “edit”-knappen.

  RADERA DIN LAPP: Välj en lapp och tryck på den röda papperskorgen som nu syns på idéväggens övre kant.

  ZOOM: Du kan röra dig inåt och utåt på idéväggen genom att rulla på musens hjul eller med plus- och minusknapparna nere till höger.

  2/5 VISIONSSAMMANFATTNING

  Tänk om det i Finland år 2050…

  Smidigt lokalliv runt om i landet i trivsam och resurssmart byggd miljö.

  3/4 VISIONENS DELAR

  Tänk om det i Finland år 2050…

  null

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  1. HÅLLBAR SAMHÄLLSSTRUKTUR - Gamla köpcentrum har blivit oaser för cirkulär ekonomi och hållbar stadskultur.

  Städerna är inte sig lika. De finns mer utrymme för människor, levande urban kultur och stadsgrönska. Hållbarhetsomställningen av trafiken har minskat på utrymmesbehovet för trafikleder och parkering. Trevnad och skönhet är centrala mål för den byggda miljön. Det gör omgivningen mer fotgängarvänlig och ökar invånarnas välbefinnande.

  Hållbar kultur blomstrar i städerna. Stadsstrukturen stöder en hållbar livsstil och hållbara fritidsmöjligheter. Stora köpcentrum byggs inte längre och de gamla köpcentren erbjuder olika slags kulturverksamhet samt delnings-, återvinnings- och reparationstjänster. Lokalservicen upprätthålls och utvidgas, vilket minskar behovet av att förflytta sig och stärker det sociala nätverken. Grannskapen och bostadsbolagen har egna digitala kanaler där man kan erbjuda tjänster och låna varor.

  Städernas närskogar och övriga grönområden är uppskattade och lättillgängliga. Det satsas mer än tidigare på grönområden och de är naturenligare och artrikare än tidigare, vilket stöder både den biologiska mångfalden och människors hälsa. Traditionell infrastruktur har delvis ersatts av naturbaserade lösningar, såsom fördröjning av dagvatten i planteringar.

  De få nybyggnader som uppförs placeras inom den befintliga stadsstrukturen, för att minska på behovet av att förflytta sig. Nybyggnation tar hänsyn till naturvärden och ekosystemtjänster, och förluster av dem kompenseras i enlighet med balanseringsprincipen (no-net-loss).

  2. RESURSSMART ANVÄNDNING AV BYGGNADER OCH INFRASTRUKTUR - Tidigare ödehus är eftertraktade objekt på bostadsmarknaden.

  Finland är fullt av levande småstäder och landsbygdsbyar. Tack vare distansarbete och stärkt näringsliv, så som den blomstrande inhemska livsmedelsproduktionen och tillverkningsindustrin, finns det mer arbetstillfällen på olika håll i landet. Den existerande lokalkulturen smälter samman med de nya kulturella inslagen som förändringen medför, vilket ger upphov till mångsidiga samhällen. Människor har mer frihet att välja var de vill bo, det befintliga byggnadsbeståndet och övrig infrastruktur runtom i landet kommer till användning och de regionala skillnaderna i bostadspriserna har minskat.

  Rivning är endast tillåten ifall byggnaden är tekniskt omöjlig att reparera eller om byggnaden ligger på en plats där det inte finns användning för några lokaler alls. Därför satsar man på att kontinuerligt underhålla byggnader och anpassa dem till nya syften, vilket föder intressant arkitektur. Byggnadsdelar och material som avlägsnas renoveras och används annanstans.

  Utrymmen och infrastruktur användas effektivare än tidigare. Samhällets dygnsrytm har blivit friare: eftersom en del går till jobbet tidigt på morgonen och andra först vid lunchtid klarar man sig med mindre utrymmen och mindre trafikkapacitet, samtidigt som behovet av tjänster jämnas ut under dagen. Delade utrymmen i grannskapet och husbolagen, såsom gästrum och hobbyverkstäder, minskar på behovet av bostadsyta.

  3. KOLDIOXIDNEUTRAL OCH EFFEKTIV ENERGIANVÄNDNING - Ett energismart sköter jobbet för dig – du eldar inte längre för kråkorna då du är borta.

  Att leva energiklokt är enkelt. Smarta system anpassar automatiskt förbrukningen efter behov. Energin räcker till och det är inte nödvändigt att starta upp förorenande fossila kraftverk: till exempel kan inomhustemperaturen tillfälligt sjunka under köldknäppar eller kvällens konsumtionstoppar, och tvättmaskinen kör automatiskt igång när energiförbrukningen är låg.

  Den värme och el som används i byggnaderna produceras utan utsläpp. Energirenoveringar har genomförts i hela det befintliga byggnadsbeståndet: utöver en omställning av energiproduktionsmetoderna har även värmeförlusten minskats genom tilläggsisolering och installation av system för återvinning av spillvärme. Skuggande växtlighet minskar behovet av kylning.

  4. HÅLLBAR NYBYGGANDE – Nybyggen är sällsynta.

  Byggverksamheten har tagit samma riktning som materialförbrukning i samhället i övrigt: det gamla värderas, repareras och återvinns. Det här skapar en intressant och mångsidig byggd miljö.

  Nybyggen är sällsynta och planeras och förverkligas väl, med vikt på skönhet, lång livslängd, lösningar som är enkla att reparera samt återvinna.

  Stål- och betongtillverkningens koldioxidutsläpp har minskat till följd av tekniska innovationer. Betong och stål har också ersatts med material med lägre koldioxidavtryck, så som trä och byggprodukter tillverkade av t.ex. lera, halm eller kaveldun. Dessutom används nya byggprodukter tillverkade av återvunna material.

  Välövervägd rums- och fönsterdisposition samt placering av byggnaden på tomten minskar på behovet av uppvärmning och nerkylning.

  4/4 DISKUSSION

  INSTRUKTIONER:

  PÅBÖRJA ETT NYTT SAMTALSÄMNE I DISKUSSIONEN: Tryck på plus-knappen vid önskat tema, skriv en rubrik och ditt meddelande. Det här påbörjar en ny tråd i diskussion.

  DELTA I EN TRÅD: Du kan kommentera tidigare meddelanden i tråden med ”Add Comment”-funktionen.

  Du kan skriva in ditt namn efter meddelandet om du vill.

  Made with Padlet

  Tack så mycket för att du deltog!

  Projekten
  HUVUDSIDA

  Vision
  HUVUDSIDA

  Vision
  TEMAN

  Vision
  HELHETSBILD

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x
  Share This